Öström Perunatuote yritys

Företaget

Idag lägger vårt företag allt större vikt vid slutprodukterna som ska utgöra en lättanvänd, högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för slutanvändaren.

En utvecklande partner

Företagets målsättning är att tillverka färdiga matpotatislösningar av hög kvalitet till storkök, livsmedelsindustrin, grönsaksgrossister och restauranger och på detta sätt producera mervärde till konsumenten. Vi vill producera mervärde till våra kunder med hjälp av kvalitet, pris, flexibilitet, leveranssäkerhet, situationskänslighet och servicevillighet.

 

För att uppnå våra mål deltar vi i utvecklandet av hela produktens leveranskedja på ett synligt sätt. Slutproduktens kvalitet påverkas väsentligt av potatisens livscykel: odlingen av råvaran, leveransen till fabriken, förädlingen av produkten och transporten av slutprodukten till kunden. Öströmin Perunatuote vill vara en partner som kan hantera hela leveranskedjan.

 

För att uppnå våra mål deltar vi i utvecklandet av hela produktens leveranskedja på ett synligt sätt. Slutproduktens kvalitet påverkas väsentligt av potatisens livscykel: odlingen av råvaran, leveransen till fabriken, förädlingen av produkten och transporten av slutprodukten till kunden. Öströmin Perunatuote vill vara en partner som kan hantera hela leveranskedjan.
Var du än befinner dig i Finland kan du inte undgå att stöta på produkter tillverkade av Öströmin Perunatuote.

Kvalitet och säkerhet

Fö­re­ta­gets mål­sätt­ning är att till­ver­ka fär­di­ga mat­po­ta­tis­lös­nin­gar av hög kva­li­tet till stor­kök, livs­me­del­sin­dustrin, grön­saksgros­sis­ter och res­tau­ran­ger och på det­ta sätt pro­duce­ra mer­vär­de till kon­su­men­ten. Vi vill pro­duce­ra mer­vär­de till vå­ra kun­der med hjälp av kva­li­tet, pris, flexi­bi­li­tet, le­ve­rans­sä­ker­het, si­tua­tions­käns­lig­het och ser­vice­vil­lig­het.

Esikeitetyt perunat
Perunatuotteet tuotantolinja

Ansvar

Vi bär ansvar för en balanserad miljö genom att utveckla våra processer mot allt energieffektivare lösningar. Vårt mål är att miljöaspekten ska utgöra en grundfaktor redan under verksamhetens planeringsskede. På detta sätt kan vi kontinuerligt minska utsläppen som uppkommer under produktionen, även om produktionsmängderna och effektiviteten ökar.

Pro­duk­ter­nas hö­ga kva­li­tet, hög le­ve­rans­sä­ker­het och en fört­ro­lig av­tals­part. Det här är Öströ­min Pe­ru­na­tuo­te kän­da för.